Styrofoam Flat Ring - 12" X 1.25" X 0.625" - WHITE